Nuomos sąlygos

Norint išsinuomoti įrangą būtina pasirašyti nuomos sutartį bei pateikti šiuos dokumentus:

Fiziniams asmenims

Vieno asmens dokumentų (pvz. pasas, vair. pažymėjimas, techn. mašinos pasas.);

Kiekvienu konkrečiu nuomos atveju užpildomas nuomos sutarties priedas;

Nuomotojas visada pasilieka teisę imti užstatą už išnuomotus instrumentus. 

Juridiniams asmenims

Įmonės įgaliojimą, patvirtintą direktoriaus parašu ir spaudu;

Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba vairuotojo pažymėjimą ir darbuotojo pažymėjimą).

 1. Nuomos objektas

Statybos įrankių nuoma. Nuomos terminas prasideda nuo įrenginių perdavimo nuomininkui dienos arba nuo dienos, kai nuomininkas gauna galimybę paimti įrenginius, ir baigiasi kai įrenginiai yra grąžinami į nuomotojo sandėlį, jeigu nebuvo susitarta kitaip. Jeigu susitariama dėl konkretaus nuomos termino, faktinis nuomos terminas turi atitikti terminą nustatytą sutartyje. Sutartyje nurodyto nuomos termino užtęsimas be nuomotojo leidimo gali būti traktuojamas kaip neteisėtas turto valdymas. Nuomininkas privalo grąžinti išsinuomotus įrenginius ir mechanizmus nuomotojui iš karto po nuomos termino pasibaigimo. Grąžinami įrenginiai turi būti švarūs ir tokios pat būklės, kokios jie buvo nuomininko gauti, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, įrenginiai ir mechanizmai turi būti grąžinti į tą pačią vietą iš kur jie buvo gauti, nebent raštu buvo susitarta kitaip. Jeigu nuomininkas negrąžina nuomos objekto, jis privalo pilnai atlyginti nuomotojui įrenginių ar mechanizmų paieškos ir pervežimo išlaidas.

2. Nuomos mokesčio dydis, transportavimo paslaugos ir jų mokėjimai

Nuomos mokesčio dydis, transportavimo paslaugos yra nustatomos pagal nuomotojo kainininką, jeigu nesusitariama kitaip. Į nuomos mokestį neįeina planavimo, įrengimo sumontavimo ir išmontavimo, kontrolės, pakrovimo ir iškrovimo darbo vietoje išlaidos. Nuomotojas pasilieka sau teisę keisti kainininke nurodytas kainas. Atsiskaitoma nacionaline valiuta (litais) grynais pinigais Nuomotojo kasoje ,išankstiniu pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą banke, arba  sąskaita faktūra (juridiniams asmenims pasirašius bendradarbiavimo-nuomos sutartį), atsiskaitymo terminas nurodytas  sąskaitoje faktūroje. Nuomininkui praleidus nuomos sutartyje numatytą terminą sumokėti nuomos mokestį, nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas mokėtų 0,2% nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

3. Įrenginių paėmimas ir reikalavimas pranešti apie defektus

Nuomininkas privalo nedelsiant patikrinti gaunamų įrenginių kiekį, kokybę ir būklę. Nuomininkas yra atsakingas už mechanizmų ir įrenginių eksploataciją: tiekiamą energiją, tepimo medžiagas, alyvą, išlaikymą ir reikiamų specialistų parūpinimą, jeigu raštu nesusitariama kitaip. Nuomotojas padengia visus įrenginių ir mechanizmų remonto, susijusio su normaliųjų susidėvėjimu, išlaidas. Nuomotojo sąskaita vykdomi remonto darbai ir darbai, susiję su tinkamu nuomos objekto išlaikymu, atliekami įprastu darbo laiku. Apie įvykusį darbo metu įrankio gedimą nedelsiant pranešti nuomotojui.

4. Atsakomybė už nuomos objektą ir jo sukeltą žalą

Išskyrus natūralų susidėvėjimą, nuomininkas atsako už visus nuostolius ar nuomos objekto praradimus nuomos laikotarpiu. Nuomininkas privalo atlyginti nuomos laikotarpiu sugadintų arba prarastų įrenginių vertę. Nuomotojas turi teisę atskirai reikalauti sumokėti išlaidas, susijusias su įrenginių išvalymu ar sutvarkymu. Nuomotojas neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią nuomininkui ar tretiesiems asmenims dėl nuomos laikotarpiu nuomininko naudojamų įrenginių, nebent nuomotojas yra pripažįstamas kaltu dėl neatsargiai padarytų veiksmų, sukėlusių minėtą žalą. Nuomotojas yra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl klaidos eksploatacijos ar montavimo taisyklėse, bet tik tuo atveju, kai žala tiesiogiai ir betarpiškai atsirado dėl minėtos klaidos. Jeigu nuomotojas atlygina žalą trečiajam asmeniui, kai pagal šio straipsnio reikalavimus jis neatsako už padarytą žalą, jis gauna teisę išreikalauti su žalos atlyginimu susijusias išlaidas iš nuomininko regreso tvarka.

5. Darbo sauga

Nuomininkas privalo tikrinti darbo vietas, kur naudojami išsinuomoti įrenginiai, vykdyti atitinkamą kontrolę ir kitus reikalavimus, nustatytus darbo saugą reguliuojančiuose teisės aktuose. Nuomininkas visiškai atsako už traumas, sužalojimus ir kitas sunkias pasekmes, atsiradusias dėl netinkamo įrengimo eksploatavimo ar darbo saugos taisyklių pažeidimo. Nuomotojas neatsako už nuostolius, kuriuos nuomininkas patyrė dėl nuomojamų įrengimų ar mechanizmų gedimo, o taip pat už nuostolius, kurie atsirado nuomininkui dėl minėtų priežasčių priverstinai nutraukus darbą.

6. Kitos sąlygos

Be atskiro susitarimo, minėtos nuomos sąlygos galioja ir visam kitam išsinuomotam turtui, kuris, be sutartyje paminėto, yra išsiunčiamas į nuomininko nurodytą vietą pagal išsiuntimo dokumentus. Jeigu dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) ar kitų panašių nuo nuomotojo nepriklausančių aplinkybių nuomotojas nevykdo nuomos sąlygų arba jei nuomos sąlygas vykdyti dėl tokių aplinkybių pasidaro neįmanoma, arba jeigu jos vykdymas ilgam laikui sustabdomas, nuomotojas neatsako už nuomininko patirtą žalą. Be šioje sutartyje numatytų sąlygų, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami abipusiai naudingu pagrindu. Šalims nesusitarus ginčas sprendžiamas teismine tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Sutartis surašyta dviem lygiaverčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka nuomotojui, o kitas nuomininkui.